Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010

2010 rok

Sesja XLVI z dnia 28 stycznia 2010 r.

 1. PDF46_248.pdf w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd
 2. PDF46_249.pdf w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
 3. PDF46_250.pdf w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 4. PDF46_250_1.pdf załącznik nr 1 do uchwały XLVI/250/2010
 5. PDF46_251.pdf w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 6. PDF46_252.pdf w sprawie współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
 7. PDF46_253.pdf w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
 8. PDF46_254.pdf w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
 9. PDF46_255.pdf w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2010 rok
 10. PDF46_256.pdf w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2009 rok
 11. PDF46_257.pdf w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe na 2010 rok

Sesja XLVII z dnia 25 lutego 2010 r.

 1. PDF47_258.pdf w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 2. PDF47_258_1.pdf załącznik nr 1 do uchwały XLVII/258/2010

Sesja XLVIII z dnia 25 marca 2010 r.

 1. PDF48_259.pdf w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 2. PDF48_259_1.pdf załącznik nr 1 do uchwały XLVIII/259/2010
 3. PDF48_260.pdf w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ujazd na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki
 4. PDF48_261.pdf w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieroniowice oraz kanalizacji i wodociągu dla SAG Sieroniowice"

Sesja XLIX z dnia 27 kwietnia 2010 r.

 1. PDF49_262.pdf w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2009 rok
 2. PDF49_263.pdf w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 3. PDF49_263_1.pdf załącznik nr 1 do uchwały XLIX/263/2010
 4. PDF49_264.pdf w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych i specjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ujazd- uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujazd
 5. PDF49_265.pdf w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów miasta Ujazd"
 6. JPEG49_265_1.jpeg załącznik nr 1 do uchwały XLIX/265/2010
 7. PDF49_266.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2010-2015

Sesja L z dnia 27 maja 2010 r.

 1. PDF50_267.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej /Gminie Cisek/
 2. PDF50_268.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej /Gminie Bierawa/
 3. PDF50_269.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej /Gminie Zawadzkie/
 4. PDF50_270.pdf w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 5. PDF50_270_1.pdf załącznik nr 1 do uchwały L/270/2010
 6. PDF50_271.pdf w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości Gminy Ujazd
 7. PDF50_272.pdf w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego
 8. PDF50_273.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd

Sesja LI z dnia 22 czerwca 2010 r.

 1. PDF51_274.pdf w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 2. PDF51_274_1.pdf załącznik nr 1 do uchwały LI/274/2010
 3. PDF51_275.pdf w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
 4. PDF51_276.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzania Strategii Rozwoju Gminy Ujazd
 5. PDF51_277.pdf w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 6. PDF51_278.pdf w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ujeździe
 7. PDF51_279.pdf w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd
 8. PDF51_280.pdf w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Sesja LII z dnia 31 sierpnia 2010 r.

 1. PDF52_281.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 2. PDF52_282.pdf w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 3. PDF52_282_1.pdf załącznik nr 1 do uchwały LII/282/2010
 4. PDF52_283.pdf w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy Ujazd oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 5. PDF52_284.pdf w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 6. JPEG52_284_1.jpeg załącznik nr 1 do uchwały LII/284/2010
 7. PDF52_285.pdf w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ujazd na lata 2009-2014 r. z perspektywą do 2018 r. wraz z Prognozą oceny oddziaływania na środowisko"
 8. PDF52_285_1.pdf załącznik nr 1 do uchwały LII/285/2010
 9. PDF52_285_2.pdf załącznik nr 2 do uchwały LII/285/2010
 10. PDF52_285_3.pdf załącznik nr 3 do uchwały LII/285/2010
 11. PDF52_286.pdf w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zimna Wódka w Gminie Ujazd
 12. PDF52_286_1.pdf załącznik do uchwały LII/286/2010
 13. PDF52_287.pdf w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Ujazd w Gminie Ujazd
 14. PDF52_287_1.pdf załącznik do uchwały LII/287/2010
 15. PDF52_288.pdf w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sieroniowice w Gminie Ujazd
 16. PDF52_288_1.pdf załącznik do uchwały LII/288/2010

Sesja LIII z dnia 27 września 2010 r.

 1. PDF53_289.pdf w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2010-2017"
 2. PDF53_289_1.pdf załącznik do uchwały LIII/289/2010 - Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2010-2017
 3. PDF53_290.pdf w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Ujazd do stanu faktycznego
 4. PDF53_291.pdf w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 5. PDF53_291_1.pdf załącznik do uchwały LIII/291/2010

Sesja LIV z dnia 28 października 2010 r.

 1. PDF54_292.pdf w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Stary Ujazd
 2. PDF54_293.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych oraz zwolnień
 3. PDF54_294.pdf w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 4. PDF54_295.pdf w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Ujazd i jej podległym jednostkom oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
 5. PDF54_296.pdf w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 6. PDF54_297.pdf w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 7. PDF54_298.pdf w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Działalności Kulturalnej w Ujeździe
 8. PDF54_299.pdf w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe
 9. PDF54_300.pdf  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ujazd
 10. PDF54_301.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Urzędu Miejskiego w Ujeździe

Sesja LV z dnia 10 listopada 2010 r.

 1. PDF55_302.pdf w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2011 rok
 2. PDF55_303.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 3. PDF55_304.pdf w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 4. PDF55_304_1.pdf załącznik do uchwały LV/304/2010
 5. PDF55_305.pdf w sprawie utworzenia przez Gminę Ujazd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości" Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót UIP Sp. z o.o.)
 6. PDF55_306.pdf w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miasta Ujazd
 7. PDF55_306_1.pdf załącznik do uchwały LV/306/2010
 8. PDF55_307.pdf w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe kadencji 2006-2010

2009 rok

Sesja XXXI z dnia 29 stycznia 2009 r

 1. PDF31_173.pdf w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
 2. PDF31_174.pdf w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
 3. PDF31_174_1.pdf załącznik nr 1 do Uchwały XXXI/174/2009
 4. PDF31_175.pdf w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 5. PDF31_176.pdf w sprawie współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
 6. PDF31_177.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/159/2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2009 roku
 7. PDF31_178.pdf w sprawie wykonania obelisku na placu obok kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Jaryszowie
 8. PDF31_179.pdf w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Klucz w Gminie Ujazd
 9. PDF31_180.pdf w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miasta Ujazd
 10. PDF31_181.pdf w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Ujazd w Gminie Ujazd
 11. PDF31_182.pdf w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Jaryszów w Gminie Ujazd
 12. PDF31_183.pdf w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Zimna Wódka w Gminie Ujazd
 13. PDF31_184.pdf w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2009 rok
 14. PDF31_185.pdf w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2008 rok
 15. PDF31_186.pdf w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe na 2009 rok

 Sesja XXXII z dnia 26 lutego 2009 r 

 1. PDF32_187.pdf w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
 2. PDF32_188.pdf w sprawie  upoważnienia Burmistrza Ujazdu do przyjęcia dotacji ze środków finansowych NFOŚ i GW w Warszawie oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych
 3. PDF32_189.pdf w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
 4. PDF32_190.pdf w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Ujazd oraz powiatem Werchowyna(Ukraina)

Sesja XXXIII z dnia 26 marca 2009 r

 1. PDF33_191.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
 2. PDF33_191_1.pdf załącznik Nr 1 do Uchwały RM nr XXXIII/191/2009
 3. PDF33_192.pdf w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do Związku Międzygminnego "Czysty Region"  z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu i przyjęcia Statutu tego Związku

 Sesja XXXIV z dnia 23 kwietnia 2009 r

 1. PDF34_193.pdf w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2008 rok
 2. PDF34_194.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 3. PDF34_195.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
 4. PDF34_196.pdf w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Ujazd
 5. PDF34_197.pdf w sprawie upoważnienia Burmistrza Ujazdu do przyjęcia dotacji ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych

Sesja XXXV z dnia 15 maja 2009 r

 1. PDF35_198.pdf w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Klucz w Gminie Ujazd
 2. PDF35_199.pdf w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miasta Ujazd
 3. PDF35_200.pdf w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Ujazd w Gminie Ujazd
 4. PDF35_201.pdf w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaryszów w Gminie Ujazd
 5. PDF35_202.pdf w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zimna Wódka w Gminie Ujazd

Sesja XXXVI z dnia 28 maja 2009 r

 1. PDF36_203.pdf w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice
 2. JPEG36_203_1.jpeg załącznik nr 1 do uchwały RM nr XXXVI/203/2009
 3. PDF36_203_2.pdf załącznik nr 2 do uchwały RM nr XXXVI/203/2009
 4. PDF36_203_3.pdf załącznik nr 3 do uchwały RM nr XXXVI/203/2009
 5. PDF36_204.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
 6. PDF36_204_1.pdf załącznik nr 1 do uchwały RM nr XXXVI/204/2009
 7. PDF36_204_2.pdf załącznik nr 2 do uchwały RM nr XXXVI/204/2009
 8. PDF36_205.pdf w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociagowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa"
 9. PDF36_206.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 10. PDF36_207.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2009- 2014 (uchwała plus załącznik)
 11. PDF36_208.pdf w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
 12. PDF36_209.pdf w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 13. JPEG36_209_1.jpeg załącznik nr 1 do uchwały RM nr XXXVI/209/2009
 14. JPEG36_209_2.jpeg załącznik nr 2 do uchwały RM nr XXXVI/209/2009
 15. PDF36_210.pdf w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych
 16. JPEG36_210_1.jpeg załącznik do uchwały RM nr XXXVI/210/2009
 17. PDF36_211.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/175/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 18. PDF36_212.pdf w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu

Sesja XXXVIII z dnia 03 lipca 2009 r

 1. PDF38_213.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 2. PDF38_214.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 3. PDF38_215.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 4. PDF38_216.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2009 r.
 5. PDF38_216_1.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XXXVIII/216/2009
 6. PDF38_217.pdf w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi   Sieroniowice i Zimna Wódka
 7. JPEG38_217_1.jpeg zał. nr 1 do uchwały nr XXXVIII/217/2009
 8. PDF38_217_2.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XXXVIII/217/2009
 9. PDF38_217_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XXXVIII/217/2009
 10. PDF38_218.pdf w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 11. JPEG38_218_1.jpeg zał. do uchwały nr XXXVIII/218/2009
 12. PDF38_219.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa
 13. JPEG38_219_1.jpeg zał. do uchwały nr XXXVIII/219/2009

Sesja nr XXXIX z dnia 05 sierpnia 2009 r

 1. PDF39_220.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
 2. PDF39_220_1.pdf zał. do uchwały Nr XXXIX/220/2009

Sesja nr XL z dnia 27 sierpnia 2009 r

 1. PDF40_221.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 r
 2. PDF40_221_1.pdf zał. do uchwały Nr XL/221/2009
 3. PDF40_222.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata  2009-2014
 4. PDF40_223.pdf w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
 5. PDF40_224.pdf w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Wojewody Opolskiego zadań zleconych,w postaci wydawania blankietów upoważnień do zakupu paliw
 6. PDF40_225.pdf w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Stowarzyszenia Samorządowego A-4 z siedzibą w Opolu

Sesja nr XLI z dnia 24 września 2009 r

 1. PDF41_226.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
 2. PDF41_226_1.pdf załącznik do uchwały Nr XLI/226/2009
 3. PDF41_227.pdf w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Balcarzowice w Gminie Ujazd
 4. PDF41_228.pdf w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Olszowa w Gminie Ujazd
 5. PDF41_229.pdf w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nogowczyce w Gminie Ujazd

Sesja nr XLII z dnia 27 października 2009 r

 1. PDF42_230.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
 2. PDF42_230_1.pdf załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/230/2009
 3. PDF42_230_2.pdf załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/230/2009
 4. PDF42_231.pdf w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sieroniowice w Gminie Ujazd
 5. PDF42_232.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
 6. PDF42_233.pdf w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Jaryszów
 7. PDF42_233_1.pdf załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/233/2009
 8. PDF42_233_2.pdf załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/233/2009
 9. PDF42_233_3.pdf załącznik nr 3 do uchwały Nr XLII/233/2009
 10. PDF42_234.pdf w sprawie nadania nazw ulicom
 11. PDF42_234_1.pdf załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/234/2009
 12. PDF42_235.pdf w sprawie deklaracji zgody na rozłożenie na raty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 13. PDF42_236.pdf w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Ujazd do projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłosci"
 14. PDF42_237.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości"
 15. PDF42_237_1.pdf załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/237/2009
 16. PDF42_238.pdf w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2010 rok
 17. PDF42_239.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Sesja nr XLIII z dnia 26 listopada 2009r

 1. PDF43_240.pdf w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
 2. PDF43_241.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe
 3. PDF43_241_1.pdf załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/241/2009
 4. PDF43_242.pdf w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010
 5. PDF43_243.pdf w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Sesja nr XLIV z dnia 17 grudnia 2009r.

 1. PDF44_244.pdf w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
 2. PDF44_244_1.pdf Tabela nr 1 - Plan dochodów na 2010 rok
 3. PDF44_244_2.pdf Tabela nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy na 2010 rok
 4. PDF44_244_3.pdf załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/244/09
 5. PDF44_244_4.pdf załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/244/09
 6. PDF44_244_5.pdf załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/244/09
 7. PDF44_244_6.pdf załącznik nr 4 do uchwały nr XLIV/244/09
 8. PDF44_244_7.pdf załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV/244/09
 9. PDF44_244_8.pdf załącznik nr 6 do uchwały nr XLIV/244/09
 10. PDF44_244_9.pdf załącznik nr 7 do uchwały nr XLIV/244/09
 11. PDF44_244_10.pdf załącznik nr 8 do uchwały nr XLIV/244/09
 12. PDF44_244_11.pdf załącznik nr 9 do uchwały nr XLIV/244/09
 13. PDF44_244_12.pdf załącznik nr 10 do uchwały nr XLIV/244/09
 14. PDF44_244_13.pdf załącznik nr 11 do uchwały nr XLIV/244/09
 15. PDF44_244_14.pdf załącznik nr 12 do uchwały nr XLIV/244/09
 16. PDF44_244_15.pdf załącznik nr 13 do uchwały nr XLIV/244/09
 17. PDF44_245.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie i w budżecie gminy na 2009 rok
 18. PDF44_245_1.pdf załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/245/2009
 19. PDF44_245_2.pdf załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/245/2009
 20. PDF44_246.pdf w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych i ciekłych z terenu Gminy Ujazd

Sesja nr XLV z dnia 29 grudnia 2009r.

 1. PDF45_247.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
 2. PDF45_247_1.pdf załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/247/2009
 3. PDF45_247_2.pdf załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/247/2009

 

2008 rok

PDF18.pdf z dnia 31 stycznia 2008 r

 1. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przesrtrzennego  w gminie Ujazd dla części terenów wsi Olszowa
 2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 3. w sprawie współdziałania Gmniy Ujazd a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Ujazd
 4. w sprawie zasad korzystania ze stołówek i wysokości połat za korzystanie z posiłku w stołówkach szkolnych prowadzonych przez gminę Ujazd
 5. w sprawie złożenia wniosku o wpisie gminy Ujazd do Rejestru Gmin, na krórych obszarze używane są nazwy w języku mniejszości
 6. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwt miejscowości Sieroniowice w języku mniejszości
 7. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwt miejscowości Jaryszów w języku mniejszości
 8. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwt miejscowości Niezdrowice w języku mniejszości
 9. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwt miejscowości Nogowczyce w języku mniejszości
 10. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwt miejscowości Balcarzowice w języku mniejszości
 11. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwt miejscowości Zimna Wódka w języku mniejszości
 12. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwt miejscowości Klucz w języku mniejszości
 13. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwt miejscowości Olszowa w języku mniejszości
 14. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwt miejscowości Stary Ujazd w języku mniejszości
 15. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwt miejscowości Ujazd w języku mniejszości
 16. w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Pezeciwdziałania Narkomanii i Gmniy Ujazd na 2008 rok
 17. w sprawie przyjecia sprawozdań z pracy komisji Stałych Rady  Miejskiej w Ujeździe za 2008 rok

PDF19.pdf z dnia 28.02.2008

 1. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
 2. w sprawie współdziałania z gminą Kędzierzyn-Koźle w wyłapywaniu i opiece nad bezdomnymi psami
 3. w sprawie wystąpienia Gminy Ujazd z Międzygminnego Związku "Trias Opolski"

PDF20.pdf z dnia 27. 03 2008

 1. w sprawie zmain budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
 2. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 3. w sprawie zmainy uchwały nr XVIII/105/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31.01.08 w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckoego
 4. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w kategorii zaszeregowania określonej w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Ujazd
 5. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie jednego punktu w złotych do ustalenia wynagrodzenia pracowników w jednostkach organizacyjnych Gminy Ujazd
 6. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/64/2007 Rady Miejskiej w Ujeździe zdnia 30.07.07 w sprawie wsółdziałania z Powiatem Strzeleckim w zakresie przeprowadzenia akcji szczepienia przeciw meningokokom
 7. w sprawie wystąpienia gminy Ujazd z "Związku Gmin Śląska Opolskiego"
 8. w sprawie utworzenia Opolskiego Stowarzyszenia Samorządowego

PDF21.pdf z dnia  28 kwietnia 2008 roku

 1. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2007 rok
 2. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
 3. zmienająca uchwały Rady Miejksiej w Ujeździe w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniwice
 4. uchylenia uchwały Nr XX/129/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w kategorii zaszeregowania określonej w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Ujazd
 5. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie jednego punktu w złotych do ustalenia wynagrodzenia pracowników w jednostkach organizacyjnych Gminy Ujazd

PDF22.pdf z dnia 29maja 2008r.

 1. w sprawie zasad udzielania stypendiów  naukowych i specjalnych  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd - uczęszczających do szkół podsatwowych i gimnazjum, dla których  organwem prowadzacym jest Gmina Ujazd
 2. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wyrózniania  najlepszych absolwentów  szkól Gminy Ujazd

PDF23.pdf z dnia 17 czerwca 2008r.

 1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
 2. w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium RIO w Opolu

PDF24.pdf z dnia 22 sierpnia 2008 r.

 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 2. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Ujazd oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 3. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny
 4. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu p.n."Moja szansa" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 5. w sprawie nadania nazw ulicom-zmieniająca uchwałę nr XLIX/228/2006 z dn. 22 czerwca 2006

PDF25.pdf z dnia 12 września 2008 r.

 1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
 2. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd po zmianach
 3. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej nr XVIII/122/2008 z dn. 31 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe na 2008 rok

PDF26.pdf z dnia 03 października 2008 r.

 1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
 2. w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu

PDF27.pdf z dnia 28 października 2008 r.

 1. w sprawie zmian budżetu i w budzecie gminy na 2008 r
 2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice

PDF28.pdf z dnia 21 listopada 2008 r.

 1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
 2. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej,który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
 3. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009
 4. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2009 roku
 5. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2009 rok
 6. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
 7. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego na 2009 rok
 8. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zwolnień
 9. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 10. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (dla wsi Olszowa i Klucz)

PDF29.pdf z dnia 19 grudnia 2008 r.

 1. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok
 2. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
 3. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny"
 4. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach nieruchomości położonych na terenie Gminy Ujazd
 5. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych i ciekłych z terenu Gminy Ujazd
 6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Ujazdu umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n."Przywrócenie właściwego funkcjonowania infrastruktury związanej z ochroną środowiska, w tym zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczaniem ścieków, gromadzeniem i utylizacją odpadów w Gminie Ujazd" oraz podpisania weksla i deklaracji do weksla

PDF30.pdf z dnia 30 grudnia 2008 r.

 1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok

2007 rok

PDF5.pdf z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie:

 1. powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji
 2. powołania Komisji Dyscyplinarnej II Instamcji
 3. udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 4. przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd
 5. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciw działania Narkomanii Gminy Ujazd na 2007 rok
 6. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe na 2007 rok

PDF6.pdf z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie:

 1. poboru w drodze inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
 2. stwierdzenia wygaśnięcia  mandatu Radnej Elżbiety Kubickiej
 3. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 4. uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 5. likwidacji oddziału zamiejscowego w Niezdrowicach
 6. planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Ujazd
 7. współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
 8. sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2007-2010
 9. nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe

PDF7.pdf z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie:

 1. ustalenia zasd przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczyc jednostek pomocniczych gminy
 2. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
 3. ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania okreslonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników  jednostek organizacyjnych gminy Ujazd
 4. wyrażenia zgody na ustalenie wartosci  jednego punktu w zł.  do ustalenia wynagrodzenia pracowników  jednostek organizacyjnych gminy Ujazd
 5. zmiany uchwały nr XXI /90/2004  Rady Mijeksie w Ujeździe z dnia 25.05.2004r.  w sprawie  wysokosci stawek  za zajecie pasa drogowego
 6. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 7. zasad sprzedazy gminnych  lokali uzytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali  najemcom lub dzierżawcom
 8. przystąpienia do zmiany  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administyracyjnych wsi Olszowa w gminie Ujazd
 9. przystąpienia do zmiany  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administyracyjnych wsi Zimna Wódka w gminie Ujazd
 10. przystąpienia do zmiany  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administyracyjnych wsi Sieroniowice w gminie Ujazd
 11. pouczenia Sekretarza i Skarbnika Gminy Ujazd o obowiązku przedlozenia Radzie  Miejskiej oświadczenia lustracyjnego

PDF8.pdf z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie:

 1. udzelenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2006 rok
 2. zmian budzetu i w budżecie gminy na 2007 rok
 3. wyrażenia zgody na objecie granicami Katowickiej Strefy Ekonomicznej S A w Katowicach nieruchomości położonych na terenie gminy Ujazd
 4. przystapienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru SAG w rejonie autostrady A4 i drogi krajowej E-40

PDF9.pdf z dnia 31 maja2007 roku w sprawie:

 1. w sprawie nadania Publicznemu Gimnazjum w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 6 imienia Świętej Anny
 2. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/90/2004 Rady Miejskiej w Ujeździe z dn. 25.05.2004 w spr. wys. stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
 3. w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nier.Rol.Oddz.Ter. w Opolu
 4. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków rolnego, leśnego i od nier. wyz. inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
 5. Uchwała IX/54/2007 Rady Miejskiej w Ujeździe z dn. 31.05.2000
 6. w sprawie uzupełnienia składu osobowego kom. Rol. Ochr. Środ. i Porządku Publicznego
 7. w spr. przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zag. przestrz. dla części ter. położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa
 8. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 r

PDF10.pdf z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie:

 1. wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
 2. w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nad. tyt. Zasłużony dla Gminy
 3. w sprawie zmian uchwały nr VIII/49/2007 z dn. 26. kw. 2006r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 4. w sprawie wykonania obelisku na placu obok kościola p.w. Wniebowzięcia N.M.P.

PDF11.pdf z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie:

 1. w sprawie współdziałania z gminą Kędzierzyn-Koźle w wyłapywaniu i opiece nad bezdomnymi psami
 2. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gmina Ujazd a Gminą Kędzierzyn-Koźle dotyczy organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ujazd
 3. w sprawie wspołódzialania z powiatem strzeleckim w zakresie przeprowadzenia akcji szczepienia przeciwko meningokokom
 4. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok

PDF12.pdf z dnia 13 września 2007 roku

 1. w sprawie współdziałania z Powiatem Strzeleckim w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
 2. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu na zrefundowanie wydatkow poniesionych na prace remontowo-budowlane w zabytkowym kościele p.w. Matki bożej Śnieżnej w Olszowej
 3. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 r
 4. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy  zdrowotnej oraz ustalenia warunków i sposobow ich przyznawania nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej  

PDF13.pdf z dnia 25 października 2007 roku

 1. w sprawie budżetu i w budżecie gminy na 2007 r
 2. w sprwie ustalenia regulaminu określajacego niektóre zasady wynagradzania za prace oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2008 roku
 3. w sprawie współdziałania z gminą Rudziniec w zakresie budowy sieci wodociągowej z Rudzińca do Niezdrowic-Wydzierów
 4. w sprawie przystąpienia Miasta Ujazd do Programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim
 5. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich oraz do Sądu Pracy działającego przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich na kadencję lat 2008-2011
 6. w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Ujazd o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Ujeździe oświadczenia lustracyjnego
 7. W sprawie kierunków rozwoju gminy

PDF14.pdf z dnia 9 listopada 2007 roku

 1. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie w gminie Ujazd
 2. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2008 rok
 3. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
 4. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 5. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008
 6. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok

PDF15.pdf z dnia 29 listopada 2007r.

 1. W sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
 2. W sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
 3. W sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 4. W sprawie zatwierdzenia teryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode
 5. W sprawie uchwalenia uchwały Rady Miejskiej nr X/61/2007 z dnia 21.06.2007 roku w sprawie wykonania obelisku na placu obok kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P.  w Jaryszowie
 6. W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Ujazd"
 7. W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy ujazd"
 8. W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Ujazd"
 9. W sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu za zrefundowanie wydatków poniesionych na prace remontowo-budowlane w zabytkowym filialnym kościele p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Olszowej
 10. W sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ujazd
 11. W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

PDF16.pdf z dnia 14 grudnia2007r.

 1. W sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
 2. Korygujaca Uchwałę nr XIII/72/2007 Rady Miejskiej w Ujeździe  z dnia 25.10.2007r. W sprawie ustalenia regulaminu określajacego niektóre zasady wynagradzania za prace oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2008 roku
 3. W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez wlaścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwienia odpadów komunalnych stałych i ścieków z gminy ujazd

PDF17.pdf z dnia 28 grudnia 2007r.

 1. W sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok
 2. W sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
 3. W sprawie wydatków które w 2007 roku  nie wygasają z upływem roku budżetowego
 4. W sprawie przystąpienia do zmiany w obszarach:
 1. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gmnine Ujazd dla częsci terenów miasta Ujazd
 2. W sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Ujazd a Gmina Kędzierzyn-Koźle, dotyczącego organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ujazd

2006 rok

PDF1.pdf z dnia 27 listopada 2006 r . w sprawie:

 1. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe
 2. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ujeździe
 3. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 4. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki
 5. wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oswiaty i Spraw Społecznych
 6. wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

PDF2.pdf z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie:

 1. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu
 2. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 3. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki
 4. ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Oswiaty i Spraw Społecznych
 5. ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
 6. taryf cen wody i opłat za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 7. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę

PDF3.pdf z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie:

 1. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
 2. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu na zrefundowanie wydatków poniesionych na  prace renowacyjno-konserwatorskie w zabytkowym filialnym  kościele p.w. św. Marii Magdaleny  w Zimnej Wódce

PDF4.pdf z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie:

 1. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007
 2. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
 3. ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

 

 

Wersja XML