Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd

ZARZĄDZENIE NR 0050.326.2022
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie  przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), zarządzam co następuje:
§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości gruntowe niezabudowane:

1. działka nr 2356 obręb Ujazd o powierzchni 0,1761 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00006553/1,

§ 2. Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

§ 3. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl także w prasie  lokalnej oraz wywyższenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni.

§ 4. Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości, wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem.

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom

 

- wykaz nieruchomości PDFwykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 26.04.2022 r..pdf

- mapa poglądowa JPEGmapa poglądowa dz. 2356.jpeg

Wersja XML