Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz  z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład KSSOF tj. Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Reńska Wieś, Gminą Cisek, Gminą Bierawa, Gminą Pawłowiczki, Gmina Polska Cerekiew, Gminą Ujazd, Gminą Leśnica, Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Zawadzkie i Gminą Jemielnica zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030.
Określone w Strategii ponadlokalnej cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

 

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie od 25.03.2022 r. do 29.04.2022 r.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszamy w szczególności mieszkańców Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, samorządy partnerskie i sąsiadujące z KSSOF, partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju bądź istotne dla prawidłowego rozwoju społeczno – gospodarczego i przestrzennego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

 

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 29 kwietnia 2022 r. w następujący sposób:
1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a) poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych (SWIG DP) dostępnego pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/kssof_konsultacje 
b) poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza  na adres: biuro@subregionkk.pl 
2) Podczas dwóch spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, które odbędą w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim oraz powiecie strzeleckim w terminie konsultacji. Dokładna data zostanie określona i podana w kolejnym ogłoszeniu. 

 

Konsultacje potrwają od 25.03.2022 r. do 29.04.2022 r.
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronach internetowych, w Biuletynach Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędów Gmin partnerów wchodzących w skład KSSOF, nie później niż do 30 dni po zakończeniu konsultacji.

 

PDFStrategia_KSSOF.PDF
PDFzałącznik nr 1. DIAGNOZA_KSSOF.PDF
PDFzałącznik nr 2. Model.pdf
PDFZałącznik nr 3. Projekty strategiczne ZIT.PDF
PDFzałącznik nr 4. Projekty komplementarne ZIT.pdf
PDFzałącznik nr 5. Projekty dodatkowe.pdf
PDFzarządzenie nr 1.pdf
PDFsprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf

 

Wersja XML