Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

RG.6220.15.2021                                                                                                         Ujazd,  dnia 20 stycznia 2022 r.

                                                            

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Działając na podstawie art. 10, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa zespołu zabudowy magazynów wysokiego składowania „FM LOGISTIC”.

                Informuję, że w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących:

- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4220.516.2021.MSe z dnia 04 stycznia 2022 roku, który wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji;

- pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.9022.4.38.2021.AS z dnia 05.01.2022 roku, w którym wyraził opinię o możliwości nie nakładania na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia;

- pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach Nr GL.ZZŚ.1.435.218.2021.MS z dnia 10 stycznia 2022 roku, w którym wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, piętro II pokój 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Z uwagi na środki ostrożności związane z wprowadzeniem stanu epidemicznego konieczne jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu przeglądania akt.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe bip.ujazd.pl oraz przesłane do sołtysa miejscowości Olszowa. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                                                             Z up. Burmistrza Ujazdu

                                                                                                                                             (-) Ewelina Wientzek

 

Zawiadomienie - obwieszczenie

zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 20 stycznia 2022 roku

Wersja XML