Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050.303.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 27-12-2021

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( .Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz pkt. X Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021 r.
zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w następującym składzie:
1. Danuta Ogaza - Sekretarz Gminy
2. Katarzyna Ciołczyk- Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych
3. Joanna Muskała - Podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obronnych

§ 2. Zadaniem komisji będzie przeprowadzenie oceny i zaopiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wersja XML