Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050.299.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2021

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000), art. 6 ust. 1 lit. c, f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zarządzam, co następuje.

§ 1. Wprowadza się monitoring miejski w Gminie Ujazd w celu ochrony mienia, zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w obszarze przestrzeni publicznej.
§ 2. Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Ujazd stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

PDFZalacznik1 0050.299.2021.pdf

Wersja XML