Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Ujazdu dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022

Ujazd, 29.12.2021 r.

 

Informacja Burmistrza Ujazdu dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ofert
na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022

 

W związku z ogłoszonym konkursem przez Burmistrza Ujazdu z dnia 6 grudnia 2021 r. na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, łącznie wpłynęły 3 oferty na kwotę 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Wysokość dotacji przewidziana w budżecie Gminy Ujazd na realizację zadania w roku 2022 wynosi 185.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

W związku z powyższym dofinansowanie zostało przyznane organizacjom wyszczególnionym w poniższej tabeli.

Lp.

Nazwa organizacji/klubu sportowego

Tytuł zadania

Kwota wnioskowana

Kwota przyznana

  1.  

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej

185.000,00 zł

150.000,00 zł

  1.  

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska Ujazd”

Rozwój kultury fizycznej mieszkańców gminy Ujazd

40.000,00 zł

35.000,00 zł

  1.  

Stowarzyszenie Odnowy
i Rozwoju Wsi Niezdrowice

W zdrowym ciele zdrowy duch

15.000,00 zł

Oferta odrzucona

 

W związku z przyznaniem niższej kwoty niższej od kwoty wnioskowanej strony ustalą nowy, ograniczony zakres rzeczowo-finansowy zadania tj. harmonogram, opis zadań i kosztorys stanowiący korektę kosztorysu oferty zgodnych ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2057) lub oferent odstępuje od realizacji zadania, rezygnując tym samym z przyznanej dotacji.  Informację o odstąpieniu od realizacji zadania lub konieczności przedłużenia terminu jego realizacji, oferent składa na piśmie.

 

Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom

Wersja XML