Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XL Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 20.12.2021, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. nadania nazw ulicom w miejscowości Ujazd

   PDFnadania nazyw ulicom.pdf

  2. b. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych;

   PDFzmieniająca w sprawie diet radnych.pdf

  3. c. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok;
  4. d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok.
 6. 6. Uchwalenie budżetu Gminy Ujazd na 2022 rok.
  1. a. odczytanie projektu uchwały budżetowej,

   PDFdług 2022.pdf

   PDFMateriały informacyjne - dochody 2022 rok.pdf

   PDFMateriały informacyjne - Fundusz sołecki 2022.pdf

   PDFMateriały informacyjne - OPS Ujazd 2022r..pdf

   PDFMateriały informacyjne - UM Ujazd 2022r..pdf

   PDFMateriały informacyjne wydatki 2022 rok - Zbiorówka jednostki oświatowe.pdf

   PDFProjekt planu dochodów na 2022 rok.pdf

   PDFProjekt planu dotacji dla jedn.sektora finansów publicznych na 2022 rok.pdf

   PDFProjekt planu dotacji dla jedn.spoza sektor finansów publicznych na 2022 rok.pdf

   PDFProjekt planu przychodów i kosztów ZGKiM na 2022 rok.pdf

   PDFProjekt planu przychodów i rozchodów za 2022 rok.pdf

   PDFProjekt planu wydatków 2022 rok - fundusz sołecki.pdf

   PDFProjekt planu wydatków 2022 rok.pdf

   PDFProjekt uchwały budżetowej na 2022 roK.pdf

   PDFProjekt zadań inwestycyjnych na 2022 rok.pdf

   PDFS25C-921111118250.pdf

   PDFUzasadnienie do projektu bużetu na 2022.pdf

   PDFZarządzenie Nr0050.283.2021.pdf

  2. b. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

   PDFPismo 411 2021-sig.pdf

   PDFPismo 412 2021-sig.pdf

   PDFUchwała 411 2021 Ujazd-sig.pdf

   PDFUchwała 412 2021 Ujazd-sig.pdf

  3. c. przedstawienie opinii i wniosków Komisji R.M.,
  4. d. dyskusja,
  5. e. głosowanie uchwały budżetowej.
 7. 7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2028.
  1. a. odczytanie projektu uchwały,

   PDFProjekt WPF2022.pdf

  2. b. odczytanie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej,

   PDFPismo 413 2021-sig.pdf

   PDFUchwała 413 2021 Ujazd-sig.pdf

  3. c. głosowanie uchwały.
 8. 8. Interpelacje i zapytania.
 9. 9. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej.
 10. 10. Sprawy różne.
 11. 11. Zakończenie Sesji.
Wersja XML