Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIX Sesja Rady Miejskiej

Termin: 30.11.2021, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;

   PDFwspółpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf

  2. b. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2022 rok;

   PDFuuchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2022 rok.pdf

  3. c. przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022 -2024;

   PDFprzyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022  -2024.pdf

  4. d. określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza;
  5. e. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ujazdu Huberta Ibrom;

   PDFwynagrodzenie Burmistrza.pdf

  6. f. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych;

   PDFwynagrodzenie radnych.pdf

  7. g. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok;
  8. h. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. 6. Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2020 rok przez
  1. a. - Pracownicy Samorządowi

   PDFZalacznik nr 2-Wykaz osób zobowiazanych do zlozenia oswiadczenia majatkowego Burmistrzowi Ujazdu wraz z opisem stwierdzonych nieprawidlowosci.docx.pdf

  2. b. - Radni

   PDFZalacznik nr 3-Wykaz osób zobowiazanych do zlozenia oswiadczenia majatkowego Przewodniczacemu Rady Miejskiej w Ujazdu wraz z opisem stwierdzonych nieprawidlowosci.pdf

 7. 7. Wybór opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd.

  PDFS25C-921112317160.pdf

 8. 8. Przedstawienie protokołu pokontrolnego z kontroli wydatków poniesionych Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Ujeździe
 9. 9. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 10. 10. Interpelacje i zapytania.
 11. 11. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
 12. 12. Sprawy różne.
 13. 13. Zakończenie posiedzenia.
Wersja XML