Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050.268.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-09-2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 t. j. ze zm.) w związku z § 10 ust.1 i ust.2 załącznika do uchwały Nr XXXIV.234.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd i nadania jej statutu zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam wybory do pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd.
2. Datę wyborów wyznaczam na 21 października 2021 roku.

§ 2. 1. Powołuję Gminną Komisję Wyborczą w składzie:
1) Danuta Ogaza;
2) Magdalena Weber-Koziarska;
3) Karina Daniel-Kroker;
4) Lucyna Wiśnia;
5) Hanna Żyłka;
6) Kajetan Walicki;
7) Adam Cyris.

2. Zadania Gminnej Komisji Wyborczej oraz dni w których upływają terminy wykonywania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, dla wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. W wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd ustalam następujące formularze:
1. Formularz zgłoszenia kandydata na radnego z listą poparcia, stanowiący załącznik na 2 do Zarządzenia.
2. Formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody rodzica / opiekuna prawnego na kandydowanie na radnego do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd, satnowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Ustalam wzór karty do głosowania, stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia oraz przeprowadzenie wyborów powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

PDFZalacznik1 0050.268.2021.pdf

PDFZalacznik2 0050.268.2021.pdf

PDFZalacznik3 0050.268.2021.pdf

PDFZalacznik4 0050.268.2021.pdf

 

Wersja XML