Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVII Sesja Rady Miejskiej

Termin: 20.09.2021, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. przystąpienia do sporządzenia zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd,

   DOCXuchwała o przystąpieniu zmiana Studium.docx

  2. b. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice,
  3. c. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok,
  4. d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. 6. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku.

  PDFinformacja.pdf

  PDFPlan i wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku.pdf

  PDFPlan i wykonanie dotacji dla jednostek sektora f. publ za I półrocze 2021 roku.pdf

  PDFPlan i wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora za I półrocze 2021 roku.pdf

  PDFPlan i wykonanie przychodów i rozchodów za I połrocze 2021 (003).pdf

  PDFPlan i wykonanie wydatków - fundusz sołecki za I półrocze 2021 roku.pdf

  PDFPlan i wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku.pdf

  PDFPlan i wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku.pdf

  DOCXXI.2021.docx

  PDFZarządzenie.pdf

 7. 7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 8. 8. Interpelacje i zapytania.
 9. 9. Przyjęcie protokołu z XXXV oraz XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
 10. 10. Sprawy różne.
 11. 11. Zakończenie posiedzenia.
Wersja XML