Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 23.08.2021 r. dla dz. 2420

Informacja o wyniku  przetargu

 

Burmistrz Ujazdu  działając zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

podaje do publicznej wiadomości

iż dnia 23 sierpnia 2021 r. na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe 
przy ul. Sławięcickiej 19 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako 2420 o powierzchni 0,0836 ha KW nr OP1S/00006553/1, położonej  w  Ujeździe.

Właścicielem nieruchomości  do tej pory była  Gmina Ujazd.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XVIII.93.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 28 poz. 782 z dnia 28maja 2012 r. obowiązującą od 28.06.2012 r., działka nr 2418 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 14MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza  nieruchomości  netto w pierwszym przetargu wynosiła 65 000,00 zł  + 23% VAT.

W terminie wpłacono siedem wadium. Do przetargu przystąpiły trzy zainteresowane strony, które przedłożyły dowody tożsamości.   

Cena osiągnięta w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż w/w nieruchomości wyniosła 75 000,00 zł netto + 23 % VAT = 92 250,00  zł brutto.

Na nabywcę nieruchomości  ustalono:

Annę i Marcela Janotta

 

Ujazd, dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

                                                                                  Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom

Wersja XML