Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU

Ujazd, dnia 26 stycznia 2021 r.

RG.6721.1.15.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Ujeździe uchwały Nr XXIII.174.2020 z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice
.

Obszar objęty planem obejmuje część wsi Sieroniowice położoną na północ od terenów zabudowanych, ograniczoną od zachodu przebiegiem drogi krajowej nr 88, od północy przebiegiem drogi transportu rolnego na działce nr 207/2, od wschodu wzdłuż granicy obrębu ewidencyjnego Sieroniowice, a od południa przebiegiem drogi na działce 228/2, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2021 r.  Wnioski można składać do Burmistrza Ujazdu na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach pracy urzędu, lub drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do mpzp wsi Sieroniowice” na adres e-mail: , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Ujazdu.

Jednocześnie, stosownie do art. 39 ust. 1, w związku z art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu w/w dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Z dostępną na danym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, w godzinach pracy urzędu. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy do opracowywanego dokumentu można składać uwagi i wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2021 r.  

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Ujazdu. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania planu miejscowego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd www.bip.ujazd.pl  w zakładce: ochrona danych osobowych.

Na podstawie art. 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Ujazdu danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania przedmiotowego miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, prawo dostępu do informacji o źródle danych osobowych jest ograniczone, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Zastępca Burmistrza
Katarzyna Tomczyk

Wersja XML