Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” Etap II - ODBUDOWA ZDEGRADOWANEGO STAWU W STARYM UJEŹDZIE

Sygnatura akt: GT.271.7.2020        

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

Dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”

Etap II  - ODBUDOWA ZDEGRADOWANEGO STAWU W STARYM UJEŹDZIE

 

Termin wykonania:               10.12.2021 r.

Termin składania ofert :      11.12.2020 r. ,   godz. 8:00

Termin otwarcia ofert:        11.12.2020 r. ,   godz. 8:30

Okres związania ofertą:      30 dni

 

CPV:  45000000-7 – Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej.
Klasa: 45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej
Kategoria: 45247000-0 – Roboty w zakresie budowy tam, kanałów , kanałów irygacyjnych i akweduktów
Doprecyzowanie: 45247270-3 – Budowa zbiorników  

 

PDFogłoszenie o zamówieniu-25.11.2020.pdf
DOCXSIWZ_IDW_STAW STARY UJAZD.docx
XLSXzał. nr 10 do SIWZ-WZÓR- HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY.xlsx
PDFSIWZ_IPU_STAW STARY UJAZD.pdf
PDFdec.nr 461.19 pozw.na budowę.pdf
PDFSTWIOR.pdf
ZIPPRZEDMIAR ROBÓT.zip
ZIPPROJ.WYKONAWCZY cz. 2.zip
ZIPPROJ.WYKONAWCZY cz. 3.zip
ZIPPROJ.WYKONAWCZY cz.1.zip
ZIPPROJ.BUDOWL.cz.2.zip
ZIPPROJ.BUDOWL. cz.1.zip
ZIPOPERAT WODNOPRAWNY.zip

Poniżej- pomocniczo przedmiar robót w wersji edytowalnej

RARprzedmiary-w.edyt..rar
 

PDFpytania i odpowiedzi-04.12.2020.pdf
 

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-11.12.2020.pdf
 

PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-BIP-17.12.2020.pdf
 

Zamawiający poprawił w omyłkę pisarską i załączył korektę informacji o wyniku postępowania

PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-BIP-18.02.2021 korekta.pdf
 

Wersja XML