Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - Odwiercenie studni głębinowych w m. Ujazd, Sieroniowice i Zimna Wódka

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Skargi 1, 47 – 143 Ujazd

Tel. 77 4697050 ; Fax: 77 4637058

e-mail

PRZETARG NIEOGRANICZONY  - Sygnatura akt: ZGKiM.271.1.2020    

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

Dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Odwiercenie studni głębinowych w m. Ujazd, Sieroniowice i Zimna Wódka”

Termin wykonania:                         30.12.2020 r.

Termin składania ofert:                 04.12.2020 r. ,   godz. 8:00

Termin otwarcia ofert:                   04.12.2020 r. ,   godz. 8:30

Okres związania ofertą:                 30 dni

CPV: 45262220-9 Roboty geologiczne w zakresie wiercenia studni głębinowych

 

PDFogłoszenie o zamówieniu 18.11.2020.pdf
DOCUmowa na odwiercenie studni - wzór.doc
PDFZimna Wódka.pdf
PDFUjazd.pdf
PDFSieroniowice.pdf
DOCSIWZ - IDW - studnie głębinowe Ujazd, Sieroniowice i Zimna Wódka.doc

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf
 

Wersja XML