Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych

BURMISTRZ UJAZDU
 
informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 września 2020 r. na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych
 
wybrano ofertę złożoną przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą
w Opolu przy ul. M. Konopnickiej 6.
 
Wysokość dofinansowania realizacji zadania wynosi 8900,00 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych)
 
Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom
 
Ujazd, dnia 23-10-2020 r.
Wersja XML