Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

Dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe”

Sygnatura akt: GT.271.5.2020                                      

 

Termin wykonania:               30.06.2022 r.

ZMIANA *

Termin składania ofert :      05.10.2020 r. ,     godz.  09:00

Termin otwarcia ofert:         05.10.2020 r. ,     godz. 10:00

Okres związania ofertą:      30 dni

 

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane, 45113000-2 Roboty na placu budowy, 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu, 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg, 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego, 45223810-7 Konstrukcje gotowe, 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów, 45320000-6 Roboty izolacyjne, 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

PDFSIWZ_IPU_RYNEK 2020.pdf
PDFSIWZ_IDW_RYNEK_2020.pdf
PDFogłoszenie o zamówieniu-16.09.2020.pdf
XLSXzał. nr 10 do SIWZ-WZÓR- HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY.xlsx
DOCXZAŁĄCZNIKI 1-9 DO SIWZ_IDW_RYNEK_2020.docx
ZIPDOKUMENTACJA ZAMIENNA- W CZĘŚCI DOT.DRZEW.zip
ZIPTOM V projekt drogowy CZ VIII.zip
ZIPTOM IVb instal.deszczowa CZ VII.zip
ZIPTOM IVa instal.wod kan CZ VI.zip
ZIPTOM III instal.elektr CZ V.zip
ZIPTOM II konstrukcja CZ IV.zip
ZIPTOM Ib fontanna CZ IIIb.zip
ZIPTOM Ib POMNIK CZ IIIa.zip
ZIPTOM Ia PZT CZ II.zip
ZIPPOJEKT RYNEK CZ I.zip
ZIPPROJEKT BUD.-WYK-PRZEDMIARY-Rozbiórka stacji paliw-2020.zip
PDFpytania i odpowiedzi-21.09.2020.pdf
ZIPPRZEDMIARY- WERSJA EDYTOWALNA.zip
PDFpytania i odpowiedzi-24.09.2020.pdf
PDFZał-zestwienie malej architektury- rynek Ujazd.pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia-29.09.2020.pdf
PDFPytania i odpowiedzi - 28.09.2020.pdf
DOCXSIWZ_IDW_RYNEK_ZMIANA 28.09.2020.docx
DOCXSIWZ_IPU_RYNEK ZMIANA 28.09.2020.docx
JPEG5. Krata- osłona drzewa-28.09.2020.jpeg
PDFzestwienie oswietlenia -28.09.2020.pdf
PDFPytania i odpowiedzi - 30.09.2020.pdf
PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-05.10.2020.pdf
PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-28.10.2020.pdf
 

 

Wersja XML