Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa drogi gminnej nr 105734 O ul. Jaryszowska w m. Zimna Wódka

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

Sygnatura akt: GT.271.4.2020

Dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 105734 O ul. Jaryszowska w m. Zimna Wódka”

 

Termin wykonania:               30.11.2020 r.

Termin składania ofert :      22.07.2020 r. ,   godz. 8:00

Termin otwarcia ofert:        22.07.2020 r. ,   godz. 8:30

Okres związania ofertą:      30 dni

 

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45113000-2 Roboty na placu budowy; 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

PDFogłoszenie o zamówieniu-07.07.2020.pdf
DOCXSIWZ_IDW_JARYSZOWSKA_ZIMNA WÓDKA.docx
PDFSIWZ_IPU_JARYSZOWSKA_ZIMNA WÓDKA.pdf
ZIPDOKUMENTACJA- droga.zip
ZIPDOKUMENTACJA- elektryka.zip
PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-22.07.2020.pdf
PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY.pdf
 

 

  

Wersja XML