Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

Sygnatura akt: GT.271.3.2020

 

Dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przepustu w Jaryszowie, ul. Stawowa”

 

Termin wykonania:               20.11.2020 r.

Termin składania ofert :      05.06.2020 r. ,   godz. 8:00

Termin otwarcia ofert:        05.06.2020 r. ,   godz. 8:30

Okres związania ofertą:      30 dni

 

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane; 45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych   obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  inżynierii lądowej i wodnej; 45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii   komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei: wyrównywanie terenu; 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

PDFogłoszenie o zamówieniu-21.05.2020.pdf
DOCXSIWZ_IDW_PRZEPUST 20.05.2020.docx
PDFSIWZ_IPU_PRZEPUST 20.05.2020.pdf
ZIPDOKUMENTACJA TECHNICZNA.zip

PDFPytania i odpowiedzi do SIWZ-01.06.2020.pdf
PDFSTWiOR.pdf
PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-05.06.2020.pdf
PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY-19.06.2020.pdf
 

 

Wersja XML