Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

                 „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”

Sygnatura akt: GT.271.1.2020  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2019 r. poz. 1843)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM dla zadania inwestycyjnego pn.: „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”

Etap II – budowa skrzyżowania DK 88 z drogą gminną nr 105776 O oraz budowa drogi gminnej  nr 105776 O – ul. Europejska

 

Termin wykonania:               31.07.2020 r.

Termin składania ofert :  17.01.2020 r. ,   godz. 8:00

Termin otwarcia ofert:    17.01.2020 r. ,   godz. 8:30

Okres związania ofertą:   30 dni

 

CPV:  71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

PDFogłoszenie o zamówieniu-09.01.2020.pdf
DOCXSIWZ_NADZÓR_DG+RONDO-01.2020.docx
PDFzapytanie i odpowiedź do SIWZ-13.01.2020.pdf
PDFpyt.i odp.do SIWZ-14.01.2020.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert-17.01.2020.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty-GT.271.1.2020-29.01.2020.pdf
 

 

Wersja XML