Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia

Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 4
tel. 077 404 87 60
fax 077 404 87 63

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

Niezwłocznie.

Opłaty:

Ustawa o opłacie skarbowej z dn. 16 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z 2006 r.)

Wpłaty należy dokonać w kasie urzędu lub na konto:

Bank Spółdzielczy oddział Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Zwolnienia z opłaty za podanie i odpis stosuje się m. in. w przypadkach:

Inne wskazówki, uwagi:

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia mogą być wydane również na wniosek innych osób niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej jeśli jest to uzasadnione celami statutowymi i gdy przemawia za tym interes społeczny. Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób.

Sposób załatwienia sprawy – osobiście lub dla osób zamieszkałych poza Gminą Ujazd istnieje możliwość korespondencyjnego załatwienia sprawy. W przypadku skorzystania z możliwości korespondencyjnej, jeżeli wydanie odpisu uzależnione jest od wniesienia opłaty skarbowej, do podania należy załączyć dowód wpłaty.

Podstawa prawna:

Formularze do pobrania:

USC/06/2009-01 – PDFWniosek o wydanie odpisów z aktów USC.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnegop
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2009-12-01
Wersja XML